Tháng 3 năm 2015 hướng dẫn Meitoku Sangyo Co., Ltd tới 9 nhà máy quanh Hà Nội

Hướng dẫn Meitoku Sangyo Co., Ltd tới 9 nhà máy quanh Hà Nội.

 

    Meitoku Sangyo Co., Ltd dự định tới Việt Nam xây dựng nhà máy nhằm mục đính mở rộng kinh doanh, phát triển thị trường. Cùng với đại diện tổ chức JETRO đã tới thăm YCV và chúng tôi đã giới thiệu tới 9 công ty quanh Hà Nội trong hai ngày.